IO1 - Kompendijum podizanja svesti o klimatskim promenama kroz komediju i učenje

Kompendijum komedije i učenja

IO1 – KOMPENDIJUM PODIZANJA SVESTI KROZ KOMEDIJU I UČENJE

Kompendijum za komediju i učenje

FARCE konzorcijum je razvio široku paletu komičnih komada, audio-vizuelnih skica, audio naracije, duhovitih štampanih članaka, performansa i umetničkih dela. Svaki od ovih resursa prati plan obuke kako bi se bolje implementirali i postigli željeni ishod u svakoj od zemalja. Različiti tipovi obuke mogu zahtevati prilagođavanje stila ili jezika.

Pripremna faza se sastojala od razvoja matrica vrednosti za svaki od 7 komičnih komada kako bi se osiguralo da razvijeni resursi i materijali ciljaju na znanja i veštine potrebne za specifične ciljne nivoe obuke postavljenim na početku projekta. Nivoi su definisani i specificirani na samom početku projekta i moraju biti odgovarajući u celokupnom partnerstvu. FARCE partneri su izvršili pripremnu analizu i složili su se da je potrebno puno planiranja i promišljanja u ovoj fazi kako bi bilo sigurno da će materijali služiti svrsi u budućnosti.

Kako bismo bili sigurni da će se rezultat lako prenositi i biti prilagodljiv, pedagoški materijali moraju biti dosledni i ciljati na odgovarajući nivoe znanja učenika. Ciljne grupe će biti identifikovane pre projekta, ali naša analiza već pokazuje da polaznici uglavnom imaju čvrsta uverenja o klimatskim promenama i veštinu da se povežu na socijalnim mrežama kako bi se vesti brzo proširile.

Na ovom sajtu resursi će biti besplatni i prevedeni na sve partnerske jezike.

O1 FARCE - Climate Change Awareness Compendium of Comedy and Learning

Size Author Options 0 files, 7 folders