Partneri projekta

Upoznajte partnere projekta

Solution: Solidarité & Inclusion

Solution: Solidarity & Inclusion je nevladina organizacija sa sedištem u Parizu koja razvija inovativne akcije za promovisanje društvene kohezije kroz neformalno obrazovanje.

Cilj udruženja je da podstakne društvenu inkluziju među odraslima predlažući nekoliko vrsta aktivnosti koje omogućavaju podsticanje uzajamnog prihvatanja, stimulišu ljudska interesovanja nudeći međusektorske aktivnosti, osmišljavaju obrazovne programe koji otvaraju umove i jačaju fer dinamiku među generacijama.

Rešenje se fokusira na sledeće oblasti:

- Integracija ugroženih grupa na tržište rada

- Preduzetništvo kao prilika za ljude sa manje mogućnosti - Integracija migranata u društvo

- Osnaživanje žena

- Rodna ravnopravnost za sve

- Međugeneracijski dijalog

- Aktivno građanstvo na evropskom i lokalnom nivou

- Promovisanje interkulturalnog dijaloga kroz višejezične radionice

- Ekološka svest

Solution posluje u multikulturalnom i društveno složenom okruženju: na istoku Pariza postoji više od 70 različitih etničkih zajednica čiji se mlađi odrasli mogu suočiti sa ekonomskim poteškoćama, kao i socijalnom i radnom isključenošću. Takve grupe su često isključene iz dodatne ponude naučnika, što im može pomoći da steknu nove veštine koje omogućavaju bolju integraciju u društvo. Misija Solution-a je da ovim ljudima predloži aktivnosti neformalnog obrazovanja koje okupljaju različite javnosti i na taj način podstiču međukulturni i međugeneracijski dijalog uz promociju sticanja sopstvenih i veština u poslu korisnih u profesionalne i društvene svrhe.

 

Contact information

E-mail address
solidarityandinclusion@gmail.com